Danh sách coin
Bảng tỷ giá 15 giây cập nhật 1 lần
Rank Coin Mua (VNĐ) Bán (VNĐ) Nguồn cung sẵn Tổng nguồn cung Nguồn cung cấp tối đa Xem biểu đồ Xem thị trường
8 EOS 163,829 157,335 920,865,250 1,017,565,262 Xem Xem 158
16 XMR 7,292,236 6,995,314 17,479,771 17,479,771 Xem Xem 93
24 MIOTA 52,690 50,550 2,779,530,283 2,779,530,283 2,779,530,283 Xem Xem 31
26 XEM 921 0 8,999,999,999 8,999,999,999 Xem Xem 54
27 MKR 7,959,714 0 986,595 986,595 Xem Xem 26
29 ONT 9,927 0 642,963,241 1,000,000,000 Xem Xem 32
31 BAT 3,583 0 1,438,404,738 1,500,000,000 Xem Xem 51
41 BTG 160,447 0 17,513,924 17,513,924 21,000,000 Xem Xem 77
42 ICX 5,149 0 527,506,159 800,460,000 Xem Xem 32
43 ZRX 4,327 0 626,561,342 1,000,000,000 Xem Xem 79
45 LSK 21,832 0 122,479,505 138,565,216 Xem Xem 46
49 WAVES 24,363 0 101,375,236 101,375,236 Xem Xem 96
50 KCS 29,521 0 81,850,451 171,850,451 Xem Xem 10
52 REP 201,014 0 11,000,000 11,000,000 Xem Xem 53
54 BCD 11,109 0 186,492,898 189,492,898 210,000,000 Xem Xem 24
55 MONA 30,565 0 65,729,675 65,729,675 Xem Xem 20
58 NANO 148,624 142,341 133,248,297 133,248,297 133,248,297 Xem Xem 38
62 BTM 1,387 0 1,002,499,275 1,407,000,000 Xem Xem 38
64 STEEM 3,821 0 362,157,629 379,131,723 Xem Xem 21
65 DGD 651,801 0 2,000,000 2,000,000 Xem Xem 22
67 SC 31 0 41,817,047,634 41,817,047,634 Xem Xem 89
69 DGB 96 0 12,916,978,448 12,916,978,448 21,000,000,000 Xem Xem 50
79 KMD 8,619 0 118,786,181 118,786,181 200,000,000 Xem Xem 17
81 BTS 362 0 2,750,320,000 2,750,320,000 3,600,570,502 Xem Xem 68
82 XVG 61 0 16,204,021,943 16,204,021,943 16,555,000,000 Xem Xem 55
83 IOST 76 0 12,013,965,609 21,000,000,000 Xem Xem 38
85 ARDR 857 0 998,999,495 998,999,495 998,999,495 Xem Xem 12
89 SNT 234 0 3,470,483,788 6,804,870,174 Xem Xem 65
90 AE 2,649 0 304,014,721 349,835,664 Xem Xem 43
93 LRC 789 0 1,009,812,312 1,374,813,985 Xem Xem 30
94 GNT 807 0 980,050,000 1,000,000,000 Xem Xem 59
97 ELF 1,329 0 544,480,200 880,000,000 1,000,000,000 Xem Xem 36
101 AION 1,682 0 400,776,284 400,776,284 Xem Xem 24
105 ELA 34,753 0 18,172,144 35,991,302 Xem Xem 11
118 STRAT 5,303 0 99,716,757 99,716,757 Xem Xem 25
125 FCT 51,889 0 9,003,992 9,003,992 Xem Xem 9
137 WTC 6,031 0 69,649,280 70,000,000 100,000,000 Xem Xem 20
146 ARK 3,067 0 118,721,332 148,035,594 Xem Xem 18
147 PIVX 6,157 0 56,781,166 56,781,166 Xem Xem 26
148 WAN 3,293 0 106,152,493 210,000,000 Xem Xem 9
151 NAS 6,369 0 51,952,589 71,704,264 Xem Xem 18
156 QASH 907 0 350,000,000 1,000,000,000 Xem Xem 28
160 PPT 5,701 0 53,252,246 53,252,246 53,252,246 Xem Xem 18
214 CNX 34,992 0 55,686,329 107,135,054 210,000,000 Xem Xem 21
264 VERI 157,583 0 2,149,646 100,000,000 Xem Xem 11
328 DRGN 725 0 238,421,940 433,494,437 Xem Xem 19
392 RHOC 327 0 373,789,868 870,663,574 1,000,000,000 Xem Xem 12
514 MITH 98 0 776,200,000 1,000,000,000 Xem Xem 22
773 SUB 77 0 383,021,000 472,000,000 Xem Xem 17
1072 BTCP 2,069 0 4,785,761 22,815,307 22,873,588 Xem Xem 18