Hướng dẫn

Chính sách hoa hồng thưởng

Từ ngày 27 tháng 5 năm 2019, COINBANK247 chính thức áp dụng chính sách hoa hồng như sau:

    Trích ra 1 % số tiền của mỗi giao dịch mua trên hệ thống để làm Hoa Hồng cho toàn hệ thống cụ thể như sau:
    20% (Hoa Hồng) trao cho người mời thành viên đăng ký
    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy vào số lần mua của từng thành viên đó trong tháng
    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy tùy vào tổng lượng tiền mua của từng thành viên đó trong tháng

DANH SÁCH LOẠI VÍ DỤ
Hoa Hồng Loại 1     A mời B đăng ký website
    B mua coin với giá 100tr trên website
    [Hoa hồng] = 1 % x 100tr = 1,000,000 VNĐ
    => A nhận được 20% từ hoa hồng => A nhận được 20% x 1,000,000 VNĐ = 200,000 VNĐ
Hoa Hồng Loại 2     C có 1 giao dịch trong tháng hiện tại
    D có 3 giao dịch trong tháng hiện tại
    E có 5 giao dịch trong tháng hiện tại
    Tổng cộng website có 9 giao dịch trong tháng hiện tại
    Vậy 40% ( tức 400,000 VNĐ) chia cho 9 giao dịch trong tháng hiện tại => mỗi 1 giao dịch sẽ nhận được 400,000 VNĐ/ 9 = 44,444 VNĐ
    Tức C nhận được 44,444 VNĐ
        D nhận được 44,444 VNĐ x 3
        E nhận được 44,444 VNĐ X 5
Hoa Hồng Loại 3     C có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 20,000,000 VNĐ
    D có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 500,000    VNĐ
    E có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 800,000    VNĐ
    Tổng cộng 21,300,000 VNĐ số tiền giao dịch mua trong tháng hiện tại
    Vậy 40% ( 400,000 VNĐ) còn lại chia cho 21,300,000, => Mỗi 1 VNĐ  sẽ nhận được 0.01877 VNĐ,
    Tức C nhận được 20,000,000 x 0.01877 = 375,100 VNĐ, D nhận được 9,385 VNĐ, E nhận được 15,016 VNĐ