Chính sách hoa hồng thưởng xem tại đây

Hướng dẫn

Chính sách Hoa Hồng thưởng

Từ ngày 27 tháng 10 năm 2019, COINBANK247 chính thức áp dụng chính sách hoa hồng như sau:
    Trích ra 0.2% số tiền của mỗi giao dịch mua trên hệ thống để làm Hoa Hồng cho toàn hệ thống cụ thể như sau:

  •    20% (Hoa Hồng) trao cho người mời thành viên đăng ký
  •    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy vào số lần mua của từng thành viên đó trong tháng
  •    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy tùy vào tổng lượng tiền mua của từng thành viên đó trong tháng

Ví dụ:

 

Hoa hồng loại 1:
    A mời C đăng ký website
    C mua coin với giá 100tr trên website
    [Hoa hồng] = 0.2 x 100tr = 200,000 VNĐ
    => A nhận được 20% từ hoa hồng => A nhận được 20% x 200,000 VNĐ = 40,000 VNĐ


Hoa hồng loại 2:
    C có 1 giao dịch trong tháng hiện tại (C là người mua hiện tại mới nhất với số tiền là 100,000,000 VNĐ)
    D có 3 giao dịch trong tháng hiện tại
    E có 5 giao dịch trong tháng hiện tại
    Tổng cộng website có 9 giao dịch trong tháng
    Vậy 40% ( tức 80,000 VNĐ) chia cho 9 giao dịch trong tháng => mỗi 1 giao dịch sẽ nhận được 80,000 VNĐ/ 9 = 8,888 VNĐ
    Tức C nhận được 8,888 VNĐ, D nhận được 8,888 VNĐ x 3, E nhận được 8,888 VNĐ X 5

 

Hoa hồng loại 3:
    C có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 100,000,000 VNĐ (C là người mua hiện tại mới nhất)
    D có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 500,000    VNĐ
    E có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 800,000    VNĐ
    Tổng cộng 101,300,000 VNĐ số tiền giao dịch mua trong tháng
    Vậy 40% ( 80,000 VNĐ) còn lại chia cho 101300000  => Mỗi 1 VNĐ  sẽ nhận được~ 0.000789 VNĐ,
    Tức C nhận được 100,000,000 x 0.000789 = 78,900 VNĐ, D nhận được 500,000 x 0.000789 = 394 VNĐ, E nhận được 631 VNĐ